Imam Thahawi: Keponakan Imam Muzani yang Pindah Mazhab

Hari ini, kerinduan untuk mengunjungi makam para ulama sudah sampai pada puncaknya. Padahal baru satu minggu yang lalu hamba mengunjungi makam Imam Asy-Syafi’i dan sekitar.

Namun kerinduan itu belum terbayarkan, melihat cuaca sedang berada di posisi 40° Celcius lebih, dan ditambah sedang dalam keadaan puasa, lebih baik hamba berdiam di rumah untuk menjaga stamina agar tetap prima.

Tidak ada jalan utama, jalan tikus pun jadi. Tidak bisa berziarah setidaknya hamba membayar rindu itu dengan melihat-lihat galeri. Ternyata ada beberapa foto yang belum disimpan di Facebook. Salah satunya foto ini, dibawah kubah itu ada makam imam besar pada zamannya.

Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi Al-Hanafi.

Beliau lahir pada tahun 237 H, hidup di keluarga yang dipenuhi dengan cahaya ilmu. Sosok ayah yang paham ilmu agama, dan ibunya rajin menghadiri majlis Imam Syafi’i. Belum lagi pamannya; Imam Al-Muzani yang merupakan murid dekat dari Imam Syafi’i.

Dalam keilmuan, beliau unggul dalam ilmu hadits dan ilmu fikih. Dalam ilmu hadits, beliau mengaji kepada pamannya; Imam Al-Muzani (W. 264 H), Imam Abu Zur’ah Ad-Dimasyqi (W. 281 H), Imam Abu Abdurrahman An-Nasai (W. 303 H), Imam Abu Bakr bin Abu Daud (W. 313 H), dan guru lainnya.

Dalam ilmu fikih, pada awalnya mengaji kepada Imam Al-Muzani, dan mengikuti Mazhab imam Syafi’i. Beberapa tahun kemudian, datang Al-Qadhi Ibn Abi ‘Imran ke Mesir, Imam Thahawi mengikuti majlis beliau, dan akhirnya pindah ke Mazhab Hanafi.

Tentang pindah Mazhab, hamba jadi teringat kawan yang belum lama ini mengungkapkan keinginannya untuk mencicipi Mazhab Hanafi, Farique Awwal. Keinginan itu sebab beliau sering hadir ke majlis ushul fiqih Syekh Muhammad Salim Abu ‘Ashi yang notabenenya seorang hanafi. Semoga perjalanan beliau sama dengan Imam Thahawi.

Kembali ke Imam Thahawi, perpindahan Mazhab yang beliau pilih bukan tanpa sebab. Dalam kitab Thabaqat Al-Fuqaha karya Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi (hal 142) diceritakan:

Suatu hari ketika berada didalam majlis, Imam Al-Muzani terpleset lidahnya dan berkata kepada Imam Thahawi: “Demi Allah, tidak akan ada yang datang darimu meskipun sedikit!”.

Sebab ucapan pamannya itu, Imam Thahawi sedikit marah, dan kemudian akhirnya mengikuti majlis Ibn Abi ‘Imran dan berakhir dengan pindah Mazhab.

Ketika Imam Thahawi usai menulis kitab Al-Mukhtashar dalam Fikih Hanafi, beliau berkata: “Semoga Allah merahmati guruku; Imam Al-Muzani, seandainya beliau saat ini masih hidup, maka ia akan membayar kafarah atas sumpahnya”.

Keilmuan yang luas, dan pemahaman yang dalam membuat banyak santri tergiur untuk menggali ilmu yang beliau miliki, diantara santri beliau yang menjadi ulama besar adalah: Imam Abu Al-Qasim Ath-Thabrani, Imam Abu Ahmad bin Abdillah Al-Adi’ penulis kitab Al-Kamil, dan santri lainnya.

Karya tulis beliau sangat banyak, Al-Hafidz Az-Zahabi dalam Kitab As-Siyar (15/30) berkata: “Siapa saja yang membaca karya-karya Imam Thahawi maka ia akan mengetahui kedudukan beliau dalam intelektual dan luasnya pemahaman yang beliau miliki”.

Kitab Imam Thahawi yang pertama ditulis adalah kitab Ma’ani Al-Atsar (4 jilid), dan yang terakhir ditulis adalah Syarkh Musykil Al-Atsar (15 jilid). Adapun karya yang paling terkenal adalah Kitab Aqidah Ath-Thahawiyah yang belakangan ini ditulis Kitab penjelasnya oleh Syekh Sa’id Fudah.

Imam Thahawi wafat pada tahun 321 H, dimakamkan di Qarafah, Kairo, Mesir. Untuk biografi yang lebih lengkap tentang beliau bisa dibaca Kitab Al-Hawi fi Sirah Abi Ja’far Ath-Thahawi karya Syekh Zahid Al-Kautsari. (*)

24 Ramadhan 1442 H.
Darrasah, Kairo.

Fahrizal Fadil, Alumni Pesantren Miftahul Ulum Gandaria Jakarta Selatan, studi Al Universitas Al-Azhar Kairo Mesir

Terkait

Uswah Lainnya

SantriNews Network